ขั้นตอนที่ 2 การสืบค้นและรวบรวม ความรู้ (Learning to Search)

การสืบค้นและรวบรวม ความรู้ (Learn to Search)

การสืบค้นข้อมูล  (Searching)  มีความสำคัญที่ต้องการให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับหัวข้อโครงงานให้พบ  โดยสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ต้องการได้  ด้วยการเรียนรู้การใช้เครื่องมือสืบค้น (Search Engines)  เปรียบเทียบการสืบค้นข้อมูลเรื่องเดียวกันด้วยเครื่องมือสืบค้นที่ต่างกัน   รู้แหล่งหรือขอบข่ายของข้อมูลที่ต้องการค้นคว้า   เรียนรู้และฝึกวิธีการสืบเสาะ สืบสาว สืบค้น

การสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive เพื่อเก็บข้อมูลเป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อช่วยในการจัดระบบการจัดเก็บผลงาน ทั้งที่อยู่ในระหว่างการจัดทำชิ้นงงาน ขณะสร้างชิ้นงานและจนงานเสร็จสิ้นกระบวนการของโครงงาน


           1. สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ DLIT และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ต้องการได้ อย่างถูกต้องรวดเร็ว และตรงตามประเด็นหัวข้อการเรียนรู้
2. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ


อินเตอร์เน็ตรู้ทุกอย่างในโลกนี้ จริงหรือ?
ทำอย่างไรจะใช้ได้ทั่วโลก

 
ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก

http://dlit.ac.th/pages/classroom.php?

http://www.dlit.ac.th/pages/resources.php?view=1

และเว็บไซต์ต่างๆด้วยคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเรียนรู้