ขั้นตอนที่ 1 การตั้งคำถามกำหนดหัวข้อการเรียนรู้ (Learning to Question)

การตั้งคำถามกำหนดหัวข้อการเรียนรู้ (Learn to Question)
การหาหัวข้อการเรียนรู้เป็นขั้นตอนซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด  โดยส่วนใหญ่หัวข้อการเรียนรู้มาจากปัญหาหรือเกิดความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรืออยากรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด  ความอยากรู้อยากเห็น  ความสงสัย  หรือมาจากประสบการณ์ในการเรียนรู้  ซึ่งนักเรียนจะต้องคำนึงถึงแนวทางที่จะหาคำตอบในสิ่งที่นักเรียนตั้งเป็นหัว ข้อการเรียนรู้


นักเรียนสามารถกำหนดหัวข้อการเรียนรู้ได้


คำสำคัญกำหนดหัวข้อการเรียนรู้ได้อย่างไร ?


ให้นักเรียนพิจารณาเลือหัวข้อที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับสาระการ เรียนรู้ในหัวข้อที่กำหนด  และอื่นๆ โดยพิจารณาจากหลักการและประเด็นคำสำคัญ  ดังนี้ให้นักเรียนกรอกข้อมูล(หลังจากนักเรียนได้หัวข้อการเรียนรู้แล้ว) หัวข้อการเรียนรู้และรายละเอียดในแบบฟอร์มที่กำหนด  ดังรายละเอียด

  1. ชื่อหัวข้อการเรียนรู้เป็นเรื่องอะไร

2. วัตถุประสงค์ของหัวข้อการเรียนรู้คืออะไร

3. คำถามของหัวข้อการเรียนรู้

4. ประเด็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนรู้มีอะไรบ้าง