ขัันตอนที่ 4 การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Learning to Communicate)

เป็นการฝึกให้ความรู้ที่ได้มานำเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ