กลุ่มเครื่องมือพื้นที่เก็บข้อมูล

Google Drive คืออะไร Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ท าให้เราสามารถน าไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ Google ผ่าน พื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์และการสำรองข้อมูลไฟล์ที่มีความปลอดภัย   ทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ ไหนก็ได้ ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์ได้เท่านั้นคุณยังสามารถ สามารถแบ่งปันไฟล์กับคนที่ต้องการ และสามารถ แก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์หลายประเภท เช่น อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์แทบเลต หรือคอมพิวเตอร์ ส าหรับพื้นที่ๆ Google ให้เราใช้บริการฟรีนั้นอยู่ที่ 15 GB ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป และหากต้องการ พื้นที่มากขึ้น ก็สามารถซื้อพื้นพี่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มได้ ส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที แต่หากส าหรับ ผู้ใช้งานที่เป็น Google Apps for Education นั้นจะอยู่ที่ 10TB ข้อดีของ Google Drive  เก็บไฟล์ได้ทุกประเภท  ดูข้อมูลแก้ไขเอกสารได้จากทุกที่ ทุกเวลา  แชร์ไฟล์,โฟล์เดอร์ เพื่อท างานร่วมกันได้