เครื่องมือการเรียนรู้(Google Apps)

maxresdefault

คู่มือการใช้งาน Google Apps for Education

            การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน  เป็นการนำแหล่งข้อมูล  ภาพ  เสียง  และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายสังคมมาเป็นสื่อ เครื่องมือ  และใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลายบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางหรือช่องทางในการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายตามความสนใจ  ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่   แต่ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีจำนวนมากมาย  ดังนั้น  เมื่อจะนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

1)  การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามประเด็นหัวข้อที่นักเรียนสนใจ  มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องร่วมมือกันในการเรียนรู้หรือทำกิจกรรมโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ เช่น Group (กลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจ) และ Member (การเป็นสมาชิกในกลุ่ม)

2)  การสื่อสาร (Communication)  เป็นการใช้ช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร  พูดคุย  แลกเปลี่ยน  สอบถาม ติดตาม แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในสถานที่และเวลาที่แตกต่างกัน  เครื่องมือสื่อสารควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพการใช้งานของผู้เรียนและสอดคล้องกับลักษณะกิจกรรม  เช่น Facebook  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)  กระดานสนทนา(WebBoard)   การพูดคุย(Chat)

 3)  บริบททางสังคม (Social Context) เป็นองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม  ความสัมพันธ์  ช่องทาง  สถานที่  เวลา และสถานการณ์หรือเรื่องราวที่กำหนดให้ผู้เรียนเข้าไปร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่ของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีระบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยสมาชิกทุกคนในห้องต้องเข้าร่วมกลุ่มจึงจะสามารถทำกิจกรรมได้  และมีการเชื่อมโยงเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มในเฟสบุ๊ค (Facebook)

4)  เทคโนโลยี (Technologies)  เป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้  การสื่อสารในลักษณะของการโต้ตอบ เช่น Facebook , Blog , YouTube , E-mail (Disscusion , Web Board , Chat , Comment , Reply) แบบทดสอบออนไลน์ รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ  อื่นๆ

5)  การแบ่งปัน (Sharing) หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการความรู้  ข้อมูล แหล่งข้อมูล  ภาพ  เสียง  เนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแบ่งปันให้กับสมาชิกในกลุ่มโครงงานและในเครือข่าย เช่น การแบ่งปันโดยใช้ Google Drive , Google Docs , Google Forms , Google Sheets , Google Presentation  อื่นๆ

6)  ความสัมพันธ์  (Connections) โดยการให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งในส่วนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในกลุ่ม  ระหว่างกลุ่มทุกคนอย่างสม่ำเสมอ  โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นการนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน  ร่วมแสดงความคิดเห็น  รวมถึงการตั้งประเด็นการศึกษา คำถาม วัตถุประสงค์และหัวข้อนั้นๆ เช่น Group (กลุ่มตามหัวข้อโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  และกลุ่มแต่ละห้องเรียน)

7) การใช้เครื่องมือร่วมกันสร้างเนื้อหา (Content co-creation Tools) โดยการที่สมาชิกในกลุ่ม นอกกลุ่มและในเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ (Co-Creation) และนำเสนอข้อมูลเนื้อหา (Content)  แสดงความคิดเห็นด้วยการโพสต์คอมเม้นต์   โต้ตอบกันได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยนักเรียนจะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ เช่น การแบ่งปัน (Sharing) การแสดงความคิดเห็น(Comment)  การโต้ตอบ(Reply)  การนำเสนอ (YouTube)  การทำแผนที่ความคิด (Mind Map)

อ้างอิง

คเชนทร์  กองพิลา.  (2558).  แบบจำลองการเรียนการสอนโครงงานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นฐาน            เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์.  วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี                  การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.